Όροι χρήσης Shell GiftCard

Ενημερωθείτε αναλυτικά για τους Όρους & Προϋποθέσεις χρήσης και για τη λίστα πρατηρίων Shell που δέχονται τη Gift Card
nrg Shell GiftCard
  • Μεγάλο πανελλαδικό δίκτυο πρατηρίων
  • Η Gift Card μπορεί να χρησιμοποιηθεί όχι μόνο σε καύσιμα, αλλά και σε προϊόντα & υπηρεσίες που προσφέρουν τα πρατήρια

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ Gift Card

Η Gift Card εκδίδεται από την εταιρεία CORAL A.E. ως μέσο πληρωμής για αγορές που πραγματοποιούνται στο δίκτυο πρατηρίων που λειτουργούν με τα σήματα Shell στην Ελλάδα, εφόσον αποδέχονται τον τρόπο αυτόν πληρωμής.

Η Gift Card πωλείται αποκλειστικά στα ταμεία των καταστημάτων του δικτύου πρατηρίων Shell που εκμεταλλεύονται οι εταιρείες ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΕΕ και ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ.

Η αγορά τους γίνεται με χρήση οποιουδήποτε τρόπου πληρωμής που γίνεται δεκτός στα εν λόγω πρατήρια.

Οι Gift Cards έχουν ονομαστική αξία 20 €, 50 € και 100 €. Η ονομαστική αξία των Gift Cards αντιστοιχεί στο χρηματικό ποσό που έχει πιστωθεί στις εν λόγω κάρτες.

Κατά την αγορά της Gift Card εκδίδεται απόδειξη είσπραξης ποσού ίσου με την ονομαστική αξία της κάρτας.

Η Gift Card χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο για την πραγματοποίηση αγορών από το σύνολο των προϊόντων και υπηρεσιών που διατίθενται είτε από το δίκτυο πρατηρίων Shell στην Ελλάδα που δέχονται τη Gift Card.

Η Card δεν επιστρέφεται, δεν ανταλλάσσεται με χρήματα και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πιστωτική κάρτα.

H SC Card δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αγορά άλλων SC Cards.

Σε αγορές με την SC Gift Card δεν δίνονται ρέστα. Το υπόλοιπο ποσό που είναι πιστωμένο στην κάρτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μελλοντικές αγορές.

Η Gift Card μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε σαν μοναδικός τρόπος πληρωμής είτε σε συνδυασμό και με άλλους τρόπους πληρωμής όπως μετρητά, πιστωτική/ χρεωστική κάρτα Πιστωτικών Ιδρυμάτων κ.λπ. Δηλαδή, εάν ο πελάτης κάνει μια αγορά που υπερβαίνει το διαθέσιμο ποσό που είναι πιστωμένο στην κάρτα, η διαφορά μπορεί να πληρωθεί είτε με μετρητά ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο πληρωμής που γίνεται δεκτός από το πρατήριο στο οποίο πραγματοποιείται η συναλλαγή.

Σε κάθε αγορά προϊόντος ή υπηρεσίας από το δίκτυο πρατηρίων Shell που αποδέχονται την κάρτα Gift Card μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια μόνο κάρτα Gift Card και όχι περισσότερες συνδυαστικά.

Η Gift Card μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όσες συναλλαγές επιθυμεί ο κάτοχος μέχρι να δαπανηθεί το συνολικό ποσό που είναι πιστωμένο στην κάρτα.

Σε περίπτωση που λόγω τεχνικού προβλήματος δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί η συναλλαγή μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής διαχείρισης συναλλαγών Gift Card, ο κάτοχος της κάρτας θα εξοφλεί το αντίτιμο της αγοράς με οποιονδήποτε άλλο τρόπο πληρωμής που γίνεται αποδεκτός από το πρατήριο στο οποίο πραγματοποιείται η συναλλαγή.

Η διάρκεια ισχύος της Gift Card είναι 12 μήνες από την ημερομηνία αγοράς της.

Μετά το πέρας της ημερομηνίας λήξης της κάρτας Gift Card αυτόματα διαγράφονται τα υπόλοιπα της κάρτας και αυτή καθίσταται ανενεργή.
Η Gift Card προορίζεται για αποκλειστική χρήση εκ μέρους του κατόχου της, δεδομένου ότι η κάρτα Gift Card δεν είναι ονομαστική, δηλ. δεν εκδίδεται στο όνομα του αγοραστή της, ο κάτοχος της Gift Card έχει και την προσωπική ευθύνη για τη φύλαξη και σωστή χρήση της. Η εταιρεία CORAL A.E. και οι πρατηριούχοι που εκμεταλλεύονται τα πρατήρια καυσίμων με τα σήματα Shell που αποδέχονται την κάρτα Gift Card δεν φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια, κλοπή ή καταστροφή της Gift Card. Ειδικότερα διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση απώλειας, κλοπής ή καταστροφής της Gift Card αυτή δεν αντικαθίσταται και ο πελάτης δεν θα δικαιούται οποιασδήποτε αποζημίωσης έναντι της CORAL A.E. ή των πρατηριούχων.

Κατά την αγορά της Gift Card δεν γίνεται χρήση της κάρτας πιστότητας Shell Smart Club. Η κάρτα Shell Smart Club θα μπορεί να χρησιμοποιείται μόνο κατά την αγορά προϊόντων και υπηρεσιών με χρήση της Gift Card.

H CORAL A.E. διατηρεί το δικαίωμα να προσδιορίζει κατά τη διακριτική της ευχέρεια διαφορετική αναλογία πόντων Smart Club ως προς τις αγορές που πραγματοποιούνται με χρήση της Gift Card.

Η εταιρία CORAL A.E. δικαιούται να τροποποιεί οποτεδήποτε μονομερώς οποιονδήποτε όρο της παρούσας σύμβασης. Οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση θα γνωστοποιείται στον κάτοχο με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της εταιρίας www.allsmart.gr .

Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, τα σήματα και διακριτικά γνωρίσματα που σχετίζονται με τη Gift Card ανήκουν στην CORAL A.E. και προστατεύονται από το ισχύον εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο. Ο κάτοχος υποχρεούται να μην προβαίνει σε καμία ενέργεια η οποία να προσβάλλει με οποιονδήποτε τρόπο τα παραπάνω δικαιώματα της CORAL A.E.

Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, αποποιούμαστε κάθε σιωπηρή εγγύηση αναφορικά με τη Gift Card, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των εγγυήσεων που αφορούν την εμπορευσιμότητα και την καταλληλότητα για ένα συγκεκριμένο σκοπό. Σε περίπτωση που η Gift Card δεν λειτουργεί, η ευθύνη μας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στην αντικατάσταση της εν λόγω κάρτας με άλλη κάρτα, στην οποία θα πιστωθεί το μη δαπανηθέν υπόλοιπο της αρχικής κάρτας.

Η εκ μέρους της εταιρείας μη άσκηση οποιουδήποτε δικαιώματος της που απορρέει από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις χρήσης της Gift Card , δε θα συνιστά παραίτησή της από το δικαίωμά της αυτό και δε θα επηρεάζει την μελλοντική άσκησή του

Η τυχόν ακυρότητα ενός όρου από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις δεν επιδρά στο κύρος των υπολοίπων όρων.

Η χρήση της Gift Card συνιστά ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων από τον κάτοχο της κάρτας.

Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από την αγορά και χρήση της Gift Card υπάγεται στην αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας και διέπεται από την ελληνική νομοθεσία.

Ετικέτες: Φθηνό ρέυμα

Νέα (ασφάλιση, υγεία, φορολογία, οικονομία)

Ο Ασφαλιστικός Πράκτορας:

  • Είναι επαγγελματίας, που προτείνει την καλύτερη δυνατή για εσάς λύση - σε κόστος και σε όρους
  • Γνωρίζει το ασφαλιστήριο συμβόλαιο σας με τις καλύψεις και τις εξαιρέσεις του
  • Θα σας ενημερώσει για οποιαδήποτε νέα εξέλιξη που σας αφορά
  • Θα διαπραγματευτεί με την εταιρεία αν χρειαστεί για την αποζημίωση σας
  • Είναι δίπλα σας όταν θα τον χρειαστείτε
  • Ελέγχεται κάθε 3 χρόνια και πρέπει να έχει λευκό ποινικό μητρώο, καμία καταδίκη για οικονομικές υποθέσεις και ασφαλιστήριο συμβόλαιο για λάθη και παραλείψεις μέχρι 1.800.000 € ανά έτος

Είμαι ασφαλιστικός πράκτορας από το 2009.

Μέλος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών,
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 67282303000
Αρ. ειδικού μητρώου: 3959

Δίκτυο Συνεργατών nrg
Αγγελική Απερτσόι, Ασφαλιστικός Πράκτορας
Αγγελική Απερτσόϊ (ANZHELIKA APERCHOY)
Ασφαλιστικός Πράκτορας, Αθήνα
Κιν, viber: +30 693 87 02 696
e-mail: gr6938702696@gmail.com

Πώς θα με βρείτε

Τηλέφωνο

Κιν, viber: +30 693 87 02 696

E-mail

gr6938702696@gmail.com

Διεύθυνση

Λεωφ. Αλεξάνδρας 117 Αθήνα, TK 114 75

  

Copyright © 2024 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.