FULL Διαγνωστικό

ΒΑΣΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Πρόγραμμα πρωτοβάθμιας περίθαλψης από την Εθνική Ασφαλιστική για Κάλυψη Διαγνωστικών - Εξωνοσοκομειακών Εξετάσεων. 

Τιμή: 154 €/έτος

Ενιαίο ασφάλιστρο για όλες τις ηλικίες με δυνατότητα εξόφλησης κάθε 3μηνο, 6μηνο ή 1 φορά το έτος.


Συμβεβλημένα Διαγνωστικά Κέντρά

Οι ασφαλισμένοι με το πρόγραμμα Full Διαγνωστικό εξυπηρετούνται:

 • Στα στα συνεργαζόμενα διαγνωστικά κέντρα του Ομίλου Affidea, ο οποίος είναι ένας από τους μεγαλύτερους ιδιώτες παρόχους Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στην Ευρώπη, μέσω του Δικτύου Διαγνωστικών Κέντρων του που δραστηριοποιούνται σε 18 χώρες
 • Στα νοσοκομεία και διαγνωστικά κέντρα του Όμιλου Υγεία
 • Στα νοσοκομεία του Όμιλου Ιατρικού Κέντρου Αθηνών

Έτσι διασφαλίζεται η εύκολη πρόσβαση των ασφαλισμένων σε υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υψηλού επιπέδου σε περισσότερα από 500 σημεία.

Επιπλέον οι ασφαλισμένοι στο πρόγραμμα εξυπηρετούνται στο εκτεταμένο δίκτυο 4.000 συνεργαζόμενων γιατρών σε όλη την Ελλάδα, για απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις σε ιδιαίτερα χαμηλές τιμές.


Ηλικία εισόδου στο πρόγραμμα:  

 • Από 30 ημερών έως 65 ετών
 • Επέκταση ηλικίας εισόδου στην κάλυψη το 75ο έτος - Επιλογή προγράμματος 2.000€, με συμμετοχή 10%
  - Απαιτείται η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου υγείας
  - Θα γίνει έλεγχος & αξιολόγηση του ιατρικού ιστορικού

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

 • Ανώτατο Όριο Ευθύνης της Εταιρίας (Ετήσιο) - 2.000 €
 • Συμπλήρωση του ανωτάτου ορίου ευθύνης της Εταιρίας με τιμές Κρατικού Τιμοκαταλόγου (ΦΕΚ)
 • Παραπεμπτικό για Διαγνωστικές Εξετάσεις από Οποιονδήποτε Ιατρό
 • Ποσοστό Συμμετοχής του Ασφαλισμένου στο κόστος των αναγνωρισμένων διαγνωστικών εξετάσεων - 0 %

ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΣ

Τι καλύπτεί:

 • Διαγνωστικές εξετάσεις σε Συμβεβλημένο Διαγνωστικό Κέντρο

Τα ιατρικώς αναγκαία έξοδα Διαγνωστικών Εξωνοσοκομειακών Εξετάσεων που πραγματοποιήθηκαν σε Συμβεβλημένο Διαγνωστικό Κέντρο, που σχετίζονται άμεσα με την ασθένεια ή το ατύχημα ή με την συμπτωματολογία που αναγράφεται αναλυτικά στο παραπεμπτικό ιατρού ανάλογης ειδικότητας, καλύπτονται από το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο και δεν υπερβαίνουν 2000 ευρώ ετησίως.

 

Στην περίπτωση κατά την οποία το Συμβεβλημένο Διαγνωστικό Κέντρο δεν διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό για την πραγματοποίηση των αναγκαίων διαγνωστικών εξετάσεων, ο Ασφαλισμένος μπορεί να απευθύνεται σε άλλο Συμβεβλημένο Διαγνωστικό Κέντρο σε οποιαδήποτε περιοχή ή πόλη.

 

Σε περίπτωση που τα έξοδα των διαγνωστικών εξωνοσοκομειακών εξετάσεων υπερβούντο ετήσιο ανώτατο όριο εξόδων των 2000 ευρώ, το τυχόν υπερβάλλον ποσό των εξόδων, θα βαρύνει αποκλειστικά τον Ασφαλισμένο και η καταβολή του θα γίνεται απευθείας από αυτόν προς το Συμβεβλημένο Διαγνωστικό Κέντρο χωρίς να απαιτείται η καταβολή οιουδήποτε ποσού από την Εταιρία. Το κόστος των εξετάσεων αυτών θα υπολογίζεται με βάση το συμφωνημένο τιμοκατάλογο μεταξύ παρόχου και Εταιρίας (ΦΕΚ).

 

 • Κάλυψη της εξέτασης μοριακής ανίχνευσης του κορωνοϊού (SARS- CοV-2)

Από την Παρασκευή 17/7/2020 οι νέοι αλλά και οι υφιστάμενοι πελάτες μας, με οποιοδήποτε πρόγραμμα Διαγνωστικών-Εξωνοσοκομειακών Εξετάσεων FυΙΙ μπορούν, κατά παρέκκλιση των όρων του παραρτήματος των Διαγνωστικών εξετάσεων που έχουν, να πραγματοποιήσουν την εξέταση μοριακής ανίχνευσης (PCR) του κορωνοϊού (SARS- CοV-2) σε συγκεκριμένα κέντρα του πανελλαδικού δικτύου της Affidea, εφόσον η διενέργειά της απαιτείται, με βάση ιατρικά κριτήρια.

 

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η προσκόμιση παραπεμπτικού ιατρού του συνεργαζόμενου δικτύου της Affidea, ειδικότητας πνευμονολόγου ή παθολόγου ή καρδιολόγου ή ΩΡΛ.

 

Για τη διενέργεια της εξέτασης καταβάλλεται μία ελάχιστη (σε σχέση με την κατά πολύ υψηλότερη τρέχουσα τιμή της εξέτασης) συμμετοχή ύψους 12 € για τον αρχικό έλεγχο και 6 € για κάθε επιπλέον επαναληπτικό έλεγχο που πιθανόν απαιτηθεί, ενώ η χρέωση στο ετήσιο όριο (πλαφόν) είναι 80 € και 60 € αντίστοιχα.

 

Η δυνατότητα διενέργειας της εξέτασης με τους παραπάνω όρους συμπεριλαμβανομένων και των τυχόν επανελέγχων προσφέρεται μία φορά ετησίως. Εξαιρείται η περίπτωση διενέργειας της στο πλαίσιο προεγχειρητικού ελέγχου ή νοσηλείας.

 

Ταυτόχρονα οι ασφαλισμένοι έχουν την δυνατότητα να:

 

 1. Λαμβάνουν δωρεάν ιατρικές συμβουλές για πιθανά συμπτώματα σχετιζόμενα με το νέο κορωνοϊό και τη διαδικασία ανίχνευσής του, μέσω του τηλεφωνικού κέντρου της Affidea.
 2. Να διενεργήσουν, εφόσον το επιθυμούν, ιδιωτικά το τεστ ανίχνευσης αντισωμάτων κατά του κορωνοϊού με ιδιαίτερα προνομιακή τιμή 25 €, χωρίς χρήση του προγράμματος.

 

 • Δωρεάν Προληπτικός έλεγχος (CHECK UP) η Προγεννητικός έλεγχος

 

- Τριάντα (30) ημέρες μετά την ημερομηνία έναρξης ασφάλισης που αναγράφεται στην Πρώτη Σελίδα του Συμβολαίου

 

- Μια φορά κατά τη διάρκεια κάθε ασφαλιστικού έτους και εφόσον δεν έχει καλυφθεί τυχόν ετήσιος προγεννητικός έλεγχος

 

Η Εταιρία καλύπτει το κόστος του προληπτικού ελέγχου υγείας (CHECK UP) απευθείας στο Συμβεβλημένο Διαγνωστικό Κέντρο, χωρίς να απαιτείται η καταβολή οιουδήποτε ποσού από τον Ασφαλισμένο.

 

Ο προληπτικός έλεγχος (CHECK UP) περιλαμβάνει:

Παιδικό - Εφηβικό (1 μηνάς - 20 ετών) Για Άνδρες & Γυναίκες (άνω των 21 ετών)
Γενική Αίματος
Σάκχαρο
Τ.Κ.Ε.
Χοληστερόλη Ολική Γενική Ούρων
Γενική Αίματος
Σάκχαρο
Ουρία
Κρεατινίνη
Χοληστερόλη Ολική
Χοληστερόλη HDL
Χοληστερόλη LDL
Τριγλυκερίδια
Ηλεκτροκαρδιογράφημα
Γενική Ούρων
Α/Α Οώρακος (F)

 

Επιπλέον εξετάσεις προληπτικού ελέγχου (CHECK UP)

 • Άνδρες άνω των 45 ετών: ΡSΑ
 • Γυναίκες άνω των 45 ετών: Τεστ ΡΑΡ & Απλή Μαστογραφία

ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Παρέχεται μια φορά κατά τη διάρκεια κάθε ασφαλιστικού έτους εφόσον δεν έχει πραγματοποιηθεί προληπτικός έλεγχος
Οι εξετάσεις του προγεννητικού ελέγχου διενεργούνται όλες μαζί.

 • VDRL
 • HBsAG
 • ANTI-HCV
 • HIV(Ι,ΙΙ)
 • Αντισώματα Κυτταρομεγαλοϊού (ΙgG, IgM)
 • Αντισώματα Ερυθρός (ΙgG, IgM)
 • Αντισώματα Τοξοπλάσματος (ΙgG, IgM)
 • Γενική Αίματος
 • Ομάδα Αίματος
 • RHESUS
 • Ηλεκτροφόρηση Αιμοσφαιρίνης
 • Γενική Ούρων

ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ

Οι παροχές ισχύουν μετά την πάροδο τριάντα (30) τουλάχιστον ημερών από την ημερομηνία έναρξης ασφάλισης που αναγράφεται στην Πρώτη Σελίδα του Συμβολαίου ή από την ημερομηνία επαναφοράς του, για τη διενέργεια εξωνοσοκομειακών διαγνωστικών εξετάσεων που οφείλονται σε Ασθένεια που δεν ήταν γνωστή στον Ασφαλισμένο κατά την έναρξη ισχύοςτου ή σε Ατύχημα που συνέβη μετά την ημερομηνία έναρξης αυτού.

 

Για την Διενέργεια Διαγνωστικών Εξετάσεων, καθώς και για την διενέργεια Προληπτικού ή Προγεννητικού Ελέγχου είναι απαραίτητο:

 • Η Κάλυψη να βρίσκεται σε ισχύ (πληρωμένα ασφάλιστρα).
 • Ο Ασφαλισμένος κατά την προσέλευση στο Συμβεβλημένο Διαγνωστικό Κέντρο να φέρει μαζί του την Αστυνομική του Ταυτότητα.
 • Ο Ασφαλισμένος να έχει επικοινωνήσει με το τηλεφωνικό Συντονιστικό Κέντρο (Τηλ. 18189)

 

Ειδικά για τη Διενέργεια Διαγνωστικών Εξετάσεων επιπλέον ο Ασφαλισμένος είναι απαραίτητο να προσκομίσει έγκυρο παραπεμπτικό Ιατρού το οποίο να περιέχει:

 • Το ονοματεπώνυμο του προς εξέταση Ασφαλισμένου και τη σχετική Γνωμάτευση.
 • Τις ζητούμενες, αναγκαίες διαγνωστικές εξετάσεις αναλυτικά.
 • Τον λόγο για τον οποίο κρίνονται αναγκαίες, όπως συμπτωματολογία και ασθένεια.
 • Την ημερομηνία έκδοσης του παραπεμπτικού.
 • Το χρονικό διάστημα μεταξύ αυτής και της ημερομηνίας πραγματοποίησης των διαγνωστικών εξετάσεων να μην είναι μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών.
 • Τη σφραγίδα του εντέλλοντος ιατρού σύμφωνα με την οποία πιστοποιείται η ειδικότητά του.
 • Το παραπεμπτικό από συνεργαζόμενο Ιατρό θα πρέπει να είναι από αντίστοιχης με το περιστατικό ειδικότητας ιατρό.
 • Οι διαγνωστικές εξετάσεις που αναγράφονται στο παραπεμπτικό, θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τις ισχύουσες ιατρικώς ενδεδειγμένες Διεθνείς και Εθνικές κατευθυντήριες συστάσεις, καθώς επίσης να έχουν υψηλή προγνωστική αξία με επιστημονικά τεκμηριωμένο όφελος και αποτελεσματικότητα στην έκβασης της θεραπείας.

Για την ταχύτερη και πιο αποτελεσματική εξυπηρέτησή σας για τη διενέργεια των διαγνωστικών σας εξετάσεων για να κλείσετε ραντεβού σε Διαγνωστικό Κέντρο ή με γιατρό του δικτύου που σας εξυπηρετεί, τηλεφωνήστε στο 18189, επιλογή 2.

Επίσης καθ’ όλο το 24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο, μπορείτε να λάβετε ιατρικές συμβουλές, να συζητήσετε θέματα υγείας που σας απασχολούν, να κλείσετε ραντεβού με γιατρό του δικτύου, να μάθετε για τα Διαγνωστικά Κέντρα και τους γιατρούς της περιοχής σας.


ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ

- Ποσοστό Συμμετοχής του Ασφαλισμένου στο κόστος των αναγνωρισμένων διαγνωστικών εξετάσεων - 0 %

 

Ετικέτες: Διαγνωστικό πρόγραμμα

Ζητήστε προσφορά

Συμπληρώστε την φόρμα παρακάτω και θα σας αποστείλουμε την προσφορά μας το συντομότερο δυνατόν!

1000 χαρακτήρες αριστερά

Νέα (ασφάλιση, υγεία, φορολογία, οικονομία)

Ο Ασφαλιστικός Πράκτορας:

 • Είναι επαγγελματίας, που προτείνει την καλύτερη δυνατή για εσάς λύση - σε κόστος και σε όρους
 • Γνωρίζει το ασφαλιστήριο συμβόλαιο σας με τις καλύψεις και τις εξαιρέσεις του
 • Θα σας ενημερώσει για οποιαδήποτε νέα εξέλιξη που σας αφορά
 • Θα διαπραγματευτεί με την εταιρεία αν χρειαστεί για την αποζημίωση σας
 • Είναι δίπλα σας όταν θα τον χρειαστείτε
 • Ελέγχεται κάθε 3 χρόνια και πρέπει να έχει λευκό ποινικό μητρώο, καμία καταδίκη για οικονομικές υποθέσεις και ασφαλιστήριο συμβόλαιο για λάθη και παραλείψεις μέχρι 1.800.000 € ανά έτος

Είμαι ασφαλιστικός πράκτορας από το 2009.

Μέλος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών,
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 67282303000
Αρ. ειδικού μητρώου: 3959

Δίκτυο Συνεργατών nrg
Αγγελική Απερτσόι, Ασφαλιστικός Πράκτορας
Αγγελική Απερτσόϊ (ANZHELIKA APERCHOY)
Ασφαλιστικός Πράκτορας, Αθήνα
Κιν, viber: +30 693 87 02 696
e-mail: gr6938702696@gmail.com

Πώς θα με βρείτε

Τηλέφωνο

Κιν, viber: +30 693 87 02 696

E-mail

gr6938702696@gmail.com

Διεύθυνση

Λεωφ. Αλεξάνδρας 117 Αθήνα, TK 114 75

  

Copyright © 2024 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.