Νέα

ΑΑΔΕ: ξεκίνησε η αποστολή προστίμων για ανασφάλιστα οχήματα

ΑΑΔΕ: ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ

 

Με 3 χρόνια καθυστέρηση η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ξεκίνησε την αποστολή προστίμων σε πάνω από 1,1 εκατ. ανασφάλιστους οδηγούς μετά την διασταύρωση που πραγματοποίησε η στις 6 Ιουνίου 2017. Τώρα κάθε ανασφάλιστος οδηγός προκειμένου να ασφαλίσει το όχημά του θα πρέπει πρώτα να πληρώσει το πρόστιμο.

 

Τα πρόστιμα αποστέλλει η Ανεξάρτητη Αρχής Δημοσίων Εσόδων και αναρτώνται στο Taxisnet.

Νόμος για τα ανασφάλιστα οχήματα

Συμφώνα με το Νόμο 4261 (ΦΕΚ Α 107 05/05/14), η πολιτεία το προχώρησε σε αλλαγές όσον αφορά την ασφάλιση οχημάτων:

 • την εμπρόθεσμη καταβολή ολόκληρου του ασφαλίστρου προκειμένου να ισχύει η ασφάλεια
 • στην ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο του κέντρου πληροφοριών του Επικουρικού Κεφαλαίου για την έναρξη και τη διάρκεια ισχύος κάθε νέας ή ανανεωμένης ασφαλιστικής σύμβασης.

Μαζί με αυτές τις αλλαγές ο Νόμος για τα ανασφάλιστα οχήματα προέβλεπε και αυστηρές διοικητικές και ποινικές κυρώσεις για τους κατόχους, οι οποίες όμως μέχρι πρόσφατα, 3 χρόνια μετά, δεν είχαν τεθεί σε ισχύ. Έτσι οι ανασφάλιστοι οδηγοί συνέχισαν να κρύβονται από την τροχαία προκειμένου να αποφύγουν να πληρώσουν τις υποχρεώσεις τους.

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Επικουρικού Κεφαλαίου, υπάρχουν περισσότεροι από 1.000.000 ανασφάλιστοι οδηγοί, οι οποίοι επιβαρύνουν οικονομικά και ηθικά περισσότερους από 5,5 εκατ. συνεπής πολίτες. Πολίτες οι οποίοι τόσα χρόνια πλήρωναν τις ζημιές από τα ανασφάλιστα οχήματα καθώς οι ασφαλιστικές εταιρείες τις απορροφούσαν μέσω των ασφαλίστρων που πλήρωναν οι πολίτες για τα οχήματά τους.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

Από τη στιγμή που ένας άνθρωπος πιάνει τιμόνι στα χέρια του έχει ευθύνες απέναντι στους λοιπούς πολίτες της χώρας. Επιπλέον, μπορεί να πλήττεται οικονομικά ο ίδιος από ένα τροχαίο και η οικονομική του επιβάρυνση ανάλογα με την βαρύτητα του ατυχήματος, μπορεί να είναι μεγάλη ή καταστροφική - σε περίπτωση όταν υπάρχουν θύματα ή μεγάλες ζημιές.

Η ασφάλιση αυτοκινήτου είναι υποχρεωτική σε όλες τις ανεπτυγμένες χώρες του κόσμου και στην Ελλάδα - από το 1976, και εξασφαλίζει την αποκατάσταση των θυμάτων τροχαίων ατυχημάτων.

Οι ασφαλιστικές εταιρείες έχοντας τις υποδομές και τη νομική ευθύνη καλύπτουν την ηθική & οικονομική ευθύνη του ασφαλισμένου οδηγού όταν προκαλεί ένα δυστύχημα με το όχημά του. Έτσι η ασφαλιστική εταιρεία αναλαμβάνει να καλύψει τον παθόντα τόσο για την αποκατάσταση της ζημιάς που του προκλήθηκε στο όχημά του όσο και για την κάλυψη όλων των εξόδων σε περίπτωση που το τροχαίο προκαλέσει σωματικές βλάβες ακόμα και θάνατο.

Έτσι η ασφάλιση αυτοκινήτου είναι απαραίτητη για εμάς τους ίδιους, για τα παιδιά μας, για όλη την κοινωνία εν τέλει. Λιγότερα ανασφάλιστα οχήματα σημαίνει περισσότερη ασφάλεια στους δρόμους.  

Παρακάτω μπορείτε να δείτε την επιστολή που αποστέλει η ΑΑΔΕ στους ιδιοκτήτες αυτοκινήτων:

 

Username :  Ονοματεπώνυμο :

Σας γνωρίζουμε ότι κατά τη διασταύρωση που διενεργήθηκε στις 06/06/2017, του αρχείου του συνόλου των κυκλοφορούντων οχημάτων και του αρχείου των κυκλοφορούντων με ασφαλιστική κάλυψη κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 5α του Π.Δ.237/1986, όπως ισχύει, προέκυψε ότι το ανωτέρω όχημά σας ήταν ανασφάλιστο. Το γεγονός αυτό αποτελεί παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας και επισύρει τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 5 και του άρθρου 12 του Π.Δ.237/1986, όπως ισχύει.

Κατόπιν των ανωτέρω θα πρέπει να προβείτε άμεσα στην ασφάλιση του οχήματος, έχοντας προηγουμένως καταβάλει την αξία του προβλεπόμενου από τις ίδιες διατάξεις παραβόλου, ύψους διακοσίων πενήντα (250) ευρώ.

Σας ενημερώνουμε ότι για την πληρωμή του οφειλόμενου παραβόλου έχει δημιουργηθεί παράβολο από την Α.Α.Δ.Ε. για κάθε Α.Φ.Μ. ιδιοκτήτη, το οποίο φέρει τον ίδιο αριθμό με τον αριθμό πρωτοκόλλου της παρούσας. Ανάκτηση και πληρωμή του μπορεί να γίνει μέσα από την εφαρμογή e-Παράβολο, στον ιστότοπο www.aade.gr

Το παράβολο οφείλεται σε κάθε περίπτωση σύναψης ασφαλιστηρίου συμβολαίου μετά την ημερομηνία διασταύρωσης, ακόμα και αν το συμβόλαιο έχει συναφθεί πριν την ενημέρωση με την παρούσα επιστολή του ιδιοκτήτη του οχήματος.

Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας, απαιτείται η πληρωμή μόνο ενός παραβόλου.

Στις περιπτώσεις που μη ορθώς το όχημά σας περιλαμβάνεται στον κατάλογο των μη ασφαλισμένων, θα πρέπει, κατά περίπτωση, να ακολουθείται η κατωτέρω διαδικασία:

 • Αν ήταν ασφαλισμένο κατά την ημερομηνία διασταύρωσης, θα πρέπει να απευθυνθείτε στην ασφαλιστική επιχείρηση στην οποία το έχετε ασφαλίσει, προκειμένου να γίνουν οι εκ μέρους της αναγκαίες ενέργειες
 • Αν δεν σας ανήκε ποτέ ή έχει αλλάξει αριθμό κυκλοφορίας ή έχει διαγραφεί ή ήταν σε ακινησία κατά την ημερομηνία διασταύρωσης θα πρέπει να απευθυνθείτε στην αρμόδια για τη φορολογία σας Δ.Ο.Υ. προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά (βεβαίωση ακινησίας ή ιστορικό μεταβολών του συγκεκριμένου οχήματος από την αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών, στην οποία έχει εκδοθεί η άδεια κυκλοφορίας του κ.λπ.)
 • Αν υπάρχει λάθος στα στοιχεία της άδειας κυκλοφορίας ή το όχημα δεν σας ανήκει πλέον, θα πρέπει να απευθυνθείτε στην αρμόδια, κατά τα προαναφερθέντα, Περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών.
 • Αν υποβλήθηκε αίτηση μεταβίβασης του οχήματος σε Κ.Ε.Π. και δεν έχει εκδοθεί ακόμα η νέα άδεια κυκλοφορίας, θα πρέπει να απευθυνθείτε σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ. προσκομίζοντας σχετική βεβαίωση του Κ.Ε.Π. για την υποβολή του αιτήματος μεταβίβασης
 • Αν υπάρχει εξαίρεση της υποχρεωτικής ασφάλισης κατ' εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 3 του Π.Δ.237/1986 (ΦΕΚ Α΄ 331), όπως ισχύει, θα πρέπει να απευθυνθείτε σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ., προσκομίζοντας τα σχετικά δικαιολογητικά.


Στην περίπτωση που το όχημά σας εντοπίσθηκε και από την Αστυνομική Αρχή και επιβλήθηκαν οι ποινές και τα πρόστιμα της παρ.4 του άρθρου 5 και του άρθρου 12 του Π.Δ.237/1986, όπως ισχύουν, δεν απαιτείται η πληρωμή του παραβόλου των 250,00 ευρώ για την έκδοση ασφαλιστηρίου συμβολαίου. Θα πρέπει όμως, πριν την έκδοση ασφαλιστηρίου συμβολαίου, να απευθυνθείτε σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ. προσκομίζοντας τη σχετική πράξη της Αστυνομικής Αρχής για τη γνωστοποίηση της εξαίρεσής σας από την υποχρέωση πληρωμής του παραβόλου.

Τα παράβολα που δεν θα χρησιμοποιηθούν, καθώς και αυτά που δημιουργήθηκαν για οχήματα που εξαιρέθηκαν κατά τα προαναφερθέντα από τον κατάλογο των μη ασφαλισμένων, ακυρώνονται αυτόματα.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσής σας με τα προαναφερθέντα, μετά την παρέλευση διμήνου από την έκδοση της παρούσας, τα στοιχεία σας και τα στοιχεία του οχήματός σας θα αποσταλούν στην αρμόδια Αστυνομική Αρχή προκειμένου να επιβληθούν οι προβλεπόμενες κυρώσεις (αφαίρεση στοιχείων κυκλοφορίας κ.λ.π.).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κάθε ηλεκτρονικό μήνυμα που σας στέλνουμε από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, εφόσον δεν αποτελεί απάντηση σε προηγούμενο δικό σας, περιλαμβάνει στο πάνω μέρος του το όνομά σας και το όνομα χρήστη (Username). Εάν λάβετε μήνυμα που αναφέρει ότι προέρχεται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων χωρίς να περιέχει τα στοιχεία αυτά και δεν αποτελεί απάντηση σε προηγούμενο δικό σας μήνυμα, να το διαγράψετε μια και θα είναι πλαστό και πιθανώς να περιέχει κακόβουλο περιεχόμενο.

 

Ετικέτες: Χρησιμα

Νέα (ασφάλιση, υγεία, φορολογία, οικονομία)

Ο Ασφαλιστικός Πράκτορας:

 • Είναι επαγγελματίας, που προτείνει την καλύτερη δυνατή για εσάς λύση - σε κόστος και σε όρους
 • Γνωρίζει το ασφαλιστήριο συμβόλαιο σας με τις καλύψεις και τις εξαιρέσεις του
 • Θα σας ενημερώσει για οποιαδήποτε νέα εξέλιξη που σας αφορά
 • Θα διαπραγματευτεί με την εταιρεία αν χρειαστεί για την αποζημίωση σας
 • Είναι δίπλα σας όταν θα τον χρειαστείτε
 • Ελέγχεται κάθε 3 χρόνια και πρέπει να έχει λευκό ποινικό μητρώο, καμία καταδίκη για οικονομικές υποθέσεις και ασφαλιστήριο συμβόλαιο για λάθη και παραλείψεις μέχρι 1.800.000 € ανά έτος

Είμαι ασφαλιστικός πράκτορας από το 2009.

Μέλος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών,
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 67282303000
Αρ. ειδικού μητρώου: 3959

Δίκτυο Συνεργατών nrg
Αγγελική Απερτσόι, Ασφαλιστικός Πράκτορας
Αγγελική Απερτσόϊ (ANZHELIKA APERCHOY)
Ασφαλιστικός Πράκτορας, Αθήνα
Κιν, viber: +30 693 87 02 696
e-mail: gr6938702696@gmail.com

Πώς θα με βρείτε

Τηλέφωνο

Κιν, viber: +30 693 87 02 696

E-mail

gr6938702696@gmail.com

Διεύθυνση

Λεωφ. Αλεξάνδρας 117 Αθήνα, TK 114 75

  

Copyright © 2024 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.