Νέα

Μεταβίβαση συμβολαίων Ζωής της International Life

Μεταβίβαση συμβολαίων Ζωής της International Life στην Εθνική Ασφαλιστική

 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση η οποία υπογράφεται από τον ασφαλιστικό διαχειριστή Ιωάννη Περιστέρη, από τις 24 Ιουνίου ξεκίνησε μεταφορά των συμβολαίων ζωής της International Life προς την Εθνική Ασφαλιστική. Ελέγξτε τον «Πίνακα Μεταβιβαζόμενων Ατομικών Συμβολαίων» ο οποίος έχει αναρτηθεί με τον τίτλο αυτόν σε εμφανές σημείο στην διεύθυνση www.inlife.com.gr, μαζί με σχετικές πληροφορίες - σημειώσεις.

Ο χρόνος υποβολής ενστάσεων από τους ενδιαφερόμενους αρχίζει από την επομένη της δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από σήμερα 24.6.2016, και λήγει στις 31 Ιουλίου 2016. Οι ενστάσεις υποβάλλονται στην Τράπεζα της Ελλάδος, οδός Ελευθερίου Βενιζέλου 21, Τ.Τ. 102 50, Αθήνα ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Το κείμενο της ανακοίνωσης της InLife ΑΕΑΖ έχει ως εξής:

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
Η Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρία Ζωής με την επωνυμία «International Life Ανώνυμη Εταιρία Ασφαλίσεων Ζωής», η οποία εδρεύει στο Αμαρούσιο Αττικής, Λεωφόρος Κηφισίας 7 & Νεαπόλεως 2, Τ.Τ. 15123, έχει αριθμό ΓΕΜΗ: 954901000, εκπροσωπείται νόμιμα από τον κύριο Φωκίωνα Μπράβο του Ιωάννη και την κυρία Ιωάννα Κοτσιφάκη του Ευτυχίου δυνάμει του 662/10.06.2016 πρακτικού του διοικητικού συμβουλίου της εταιρίας, εφεξής καλούμενη «InLife ΑΕΑΖ», συμπράττοντος του κυρίου Ιωάννη Περιστέρη του Δημητρίου ασφαλιστικού διαχειριστή της «InLife ΑΕΑΖ» βάσει της 178/1/10.02.2016 απόφασης της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΟΤΙ:

Υποβλήθηκε στη Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της Τράπεζας της Ελλάδος, αίτημα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 28 και 228 του Ν. 4364/2016, με συνημμένη την από 13.6.2016 προκαταρκτική «Συμφωνία Πώλησης και Μεταβίβασης Χαρτοφυλακίου», για τη μεταβίβαση στην ασφαλιστική εταιρεία με την επωνυμία «Εθνική Ανώνυμη Ελληνική Εταιρία Γενικών Ασφαλειών» η οποία εδρεύει στην Αθήνα, Λεωφόρος Συγγρού 103-105, ΤΤ 11745 και με αριθμό ΓΕΜΗ: 224801000, νομίμως εκπροσωπούμενη (εφεξής «Εθνική ΑΕΕΓΑ»), τμήματος του χαρτοφυλακίου των ατομικών ασφαλιστηρίων συμβολαίων της «InLife ΑΕΑΖ», σύμφωνα με την υπ’ αρ. 185/1/12.05.2016 απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος, κατάλληλα υπογεγραμμένη από την «InLife ΑΕΑΖ», τον ασφαλιστικό διαχειριστή και την «Εθνική ΑΕΕΓΑ». Η ανωτέρω μεταβίβαση ισχύει με την επιφύλαξη της εγκρίσεως αυτής από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές.

Το υπό μεταβίβαση χαρτοφυλάκιο αποτελείται από ατομικά ασφαλιστήρια συμβόλαια είτε ασφαλίσεων Ζωής που εντάσσονται στους ασφαλιστικούς κλάδους Ι.1 ή Ι.2 είτε ασφαλίσεων ζωής συνδεδεμένων με επενδύσεις που εντάσσονται στον ασφαλιστικό κλάδο III (Unit Linked) και περιλαμβάνουν συμπληρωματική ασφαλιστική κάλυψη τουλάχιστον ασθενείας του ασφαλιστικού κλάδου Ι.3 του άρθρου 5 του Ν. 4364/2016. Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια θα πρέπει να μην έχουν καταγγελθεί, να μην έχουν λήξει για οιαδήποτε αιτία με βάση τους όρους και να μην έχουν καταστεί «ελεύθερα περαιτέρω πληρωμής ασφαλίστρων».

Κατ’ εφαρμογή της διαδικασίας που προβλέπεται στην παρ. 7β του άρθρου 28 του ν.4364/2016 ορίζεται, σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων 189/2/17.6.2016 της Τράπεζας της Ελλάδος, χρονικό διάστημα από την επομένη της δημοσιεύσεως της παρούσας και έως την 31η Ιουλίου 2016 για την υποβολή ενστάσεων από τους ενδιαφερόμενους. Οι ενστάσεις υποβάλλονται στην Τράπεζα της Ελλάδος, οδός Ελευθερίου Βενιζέλου 21, Τ.Τ. 102 50, Αθήνα ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Η παρούσα Ανακοίνωση υπέχει και θέση γνωστοποίησης υπό την έννοια του Ν.2472/1997 προς τα υποκείμενα προσωπικών δεδομένων, όπως Συμβαλλόμενους-Λήπτες της Ασφάλισης και άλλους δικαιούχους, της διαβίβασης των προσωπικών τους δεδομένων που τηρούνται από την «InLife ΑΕΑΖ» και διαβιβάζονται στην «Εθνική ΑΕΕΓΑ». Από την ημερομηνία της ολοκλήρωσης της «Συμφωνίας Πώλησης και Μεταβίβασης Χαρτοφυλακίου» και υπό την προϋπόθεση ότι έχουν λάβει χώρα όλες οι απαραίτητες ενέργειες έναντι της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η «InLife ΑΕΑΖ» θα παύσει να τηρεί τα αρχεία των μεταβιβασθέντων προσωπικών δεδομένων και η «Εθνική ΑΕΕΓΑ» θα καταστεί ο υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων για τους σκοπούς της διαχείρισης του μεταβιβασθέντος χαρτοφυλακίου ατομικών συμβολαίων. Όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από τις διατάξεις του Ν.2472/1997 σχετικά με την προστασία των υποκειμένων προσωπικών δεδομένων αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων, θα συνεχίσουν να ισχύουν.


Από την επομένη της δημοσίευσης της παρούσας και προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, θα αναρτηθεί Πίνακας των υπό μεταβίβαση Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων στην ιστοσελίδα της «InLife ΑΕΑΖ» (http://www.inlife.gr).
Αθήνα, 23 Ιουνίου 2016
International Life, Φωκίων Μπράβος, Ιωάννα Κοτσιφάκη
ΑΕΑΖ Ασφαλιστικός Διαχειριστής, Ιωάννης Περιστέρης

 

Νέα (ασφάλιση, υγεία, φορολογία, οικονομία)

Ο Ασφαλιστικός Πράκτορας:

  • Είναι επαγγελματίας, που προτείνει την καλύτερη δυνατή για εσάς λύση - σε κόστος και σε όρους
  • Γνωρίζει το ασφαλιστήριο συμβόλαιο σας με τις καλύψεις και τις εξαιρέσεις του
  • Θα σας ενημερώσει για οποιαδήποτε νέα εξέλιξη που σας αφορά
  • Θα διαπραγματευτεί με την εταιρεία αν χρειαστεί για την αποζημίωση σας
  • Είναι δίπλα σας όταν θα τον χρειαστείτε
  • Ελέγχεται κάθε 3 χρόνια και πρέπει να έχει λευκό ποινικό μητρώο, καμία καταδίκη για οικονομικές υποθέσεις και ασφαλιστήριο συμβόλαιο για λάθη και παραλείψεις μέχρι 1.800.000 € ανά έτος

Είμαι ασφαλιστικός πράκτορας από το 2009.

Μέλος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών,
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 67282303000
Αρ. ειδικού μητρώου: 3959

Δίκτυο Συνεργατών nrg
Αγγελική Απερτσόι, Ασφαλιστικός Πράκτορας
Αγγελική Απερτσόϊ (ANZHELIKA APERCHOY)
Ασφαλιστικός Πράκτορας, Αθήνα
Κιν, viber: +30 693 87 02 696
e-mail: gr6938702696@gmail.com

Πώς θα με βρείτε

Τηλέφωνο

Κιν, viber: +30 693 87 02 696

E-mail

gr6938702696@gmail.com

Διεύθυνση

Λεωφ. Αλεξάνδρας 117 Αθήνα, TK 114 75

  

Copyright © 2024 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.